ORGANITZACIÓ DEL SAEINTRODUCCIÓ

        Partim de la base que qualsevol activitat escolar o extraescolar és de caràcter educatiu i, per tant, amb independència de si l’organitzador és el Col·legi o l’APMA, totes les activitats extraescolars i serveis que ofereix el centre segueixen els criteris següents:

- Tindran un respecte absolut a l’ideari o caràcter propi del centre, a les directrius del Consell escolar i els criteris pedagògics del Claustre. Per això estaran estretament vinculades al projecte educatiu del centre.
-  Han de servir per a desenvolupar la formació integral dels alumnes i per tant, aquests han de ser els subjectes fonamentals que s’han de considerar a l’hora d’organitzar-les.
-  Estaran dirigides a complementar l’horari lectiu. Seran específicament lúdiques, formatives i de foment de les relacions interpersonals dels alumnes (petits i grans) en un marc diferenciat de l’estricament acadèmic.
-  Seran voluntàries i obertes a tot l’alumnat del centre.
-  Estaran estretament vinculades a l’ideari o caràcter propi del centre.
OBJECTIUS DEL SAE

Els serveis i les activitats extraescolars que promou i organitza el Col·legi Sant Miquel pretenen:

-  Generar una oferta educativa i de lleure de qualitat que arribi a tots els alumnes del col·legi, sense distincions.
-  Assegurar atenció i protecció als alumnes quan l’escola està tancada en horari lectiu i la família no se’n pot fer càrrec, tant a primera hora del matí com a la finalització de l’horari lectiu, facilitant la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.
-  Proporcionar als alumnes unes oportunitats educatives diferents i complementàries ales acadèmiques.
- Fomentar la pràctica d’activitats esportives i generar la sensibilitat artística i cultural. i generar sinèrgies amb entitats i clubs esportius de la ciutat per promoure la continuació de les pràctiques esportives més enllà de l’educació escolar.
DEFINICIÓ HORÀRIA
        Les activitats extraescolars no s’han de considerar com una prolongació de la jornada escolar. La definició horària ha de permetre la viabilitat del projecte. Pensem que si es vol garantir la qualitat de les activitats que es facin, l’horari no s’ha d’orientar cap a l’ocupació del temps dels alumnes en funció de la jornada laboral de pares i mares, sinó a assegurar que aquests assoleixin els objectius de caràcter formatiu que ens proposem.
           
METODOLOGIA DE TREBALL

-  Monitoratge:
        El monitor/a és l’educador/a que dinamitza i dirigeix la franja horària corresponent al taller o activitat extraescolar. Aquesta persona està titulada, formada i preparada per a impartir l’activitat i garantir el seu correcte desenvolupament.

-  Coordinació:
        El Cap de Serveis i Activitats Extraescolars vetlla per la coordinació general i pel bon funcionament dels serveis del Col·legi i de les activitats extraescolars en estreta col·laboració amb els diferents coordinadors dels serveis i activitats extraescolars i amb els delegats d’esports i de cultura de l’APMA. A més a més fa un seguiment dels serveis i de les activitats extraescolars i fa de lligam entre l’escola i les famílies, així com resol qualsevol tipus de problema que es pugui presentar.

-  Grups nens/es:
        La ràtio d’alumnes la marcarà la pròpia activitat. És a dir en funció i tipus d’activitat hi haurà grups d’entre 10/12 alumnes fins arribar als 18/20.
INSCRIPCIONS, CALENDARI  I  INICI

        És imprescindible reservar les activitats extraescolars pels vostres fills/es durant el mes de juny, una vegada rebeu, a través dels vostres fills i filles, el dossier informatiu i la fitxa d’inscripció i d‛acord amb les instruccions que s‛indiquen.
        La distribució d’horaris i grups es realitzarà al llarg del mes de juliol.
        Un cop iniciat el curs, des del Col·legi, us farem arribar una fitxa tot recordant-vos els serveis i les activitats extraescolars a les que heu inscrit els vostres fills i filles (Col·legi i APMA).
        Els serveis començaran el primer dia de curs mentre que les activitats extraescolars ho faran el dia 1 d’octubre i finalitzaran el darrer dia del curs (les organitzades pel Col·legi), les culturals de l’APMA també finalitzaran el darrer dia del curs (veure la circular del mes de juny) mentre que les esportives ho faran el divendres anterior a la Festa del Col·legi (31 de maig). Tan sols els equips de competició classificats per a les finals de Barcelona continuaran entrenant durant el mes de juny.
        Totes les inscripcions, altes, baixes i/o modificacions es tramiten des de la Secretaria del Col·legi (Sr. Eduardo Palomar). Aquest les introdueix al sistema informàtic i informa al Cap SAE. Si es tracta d’activitats organitzades per l’APMA el Cap SAE comunica l’alta, baixa o modificació als delegats de cultura i/o esports, que seran el responsables de tramitar-les.

Pagaments:
Els pagaments de les activitats extraescolars seran mensuals (9 pagaments a l’any, d’octubre a juny).

Baixes i Altes:
- Les peticions de baixa caldrà fer-les per escrit, el document el trobareu a Secretaria (full de modificació de serveis i activitats extraescolars). A nivell de comptabilitat, la data en que se signa el paper de baixa serà la que constarà per fer les possibles devolucions.
-  Un cop començat el mes i des del departament d’administració s’hagi facturat, no es podrà reclamar la devolució d’aquell període.
- Per no perjudicar el funcionament del grup no s’acceptarà que un/a alumne/a que ha estat baixa d’una activitat es torni a inscriure a aquesta.
-  No s’acceptaran baixes el darrer mes del curs, és a dir, el mes de juny.
-  Per donar d’alta un/a alumne/a a una activitat, un cop iniciat el curs, s’haurà de parlar primer amb el Cap SAE, i tot seguit omplir l’imprès d’alta (modificació de serveis i d’activitats extraescolars) que trobareu a Secretaria, Sr. Eduardo Palomar, sota el següent horari: de dll a dv de 8.30 a 10 h, de 12.30 a 13.30 h i de 16.30 a 18.00 h. A Secretaria, durant el mes de juliol, només hi haurà horari de matí.
- Des del Departament de Serveis i Activitats Extraescolars recomanem que un nen/a inscrit a una activitat extraescolar, estigui organitzada pel Col·legi o per l’APMA, es mantingui d’alta a l’activitat durant tot el curs. Hem de fomentar entre els nostres alumnes la responsabilitat i d’altres valors inherents a les decisions que es prenen.
FUNCIONAMENT I SORTIDES
- Per a un millor funcionament de les activitats extraescolars, cap alumne podrà circular per l’escola lliurement durant l’horari no lectiu. El Col·legi, per raons de seguretat, té prohibit que els alumnes que no realitzen activitats extraescolars es quedin als patis després de finalitzar les classes (ni en horari de migdia ni en el de tarda). En cas de trobar un alumne circulant pels patis o altres espais del Col·legi en horari no lectiu sense estar fent cap activitat determinada se’l portarà al servei de guarderia amb el corresponent cost econòmic del servei i s’avisarà a la família en horari de tarda i es telefonarà a la família per esbrinar els motius i prendre les corresponents mesures en horari de migdia.
-  L’alumnat de totes les activitats, tant les dels patis, com les de les aules i altres espais que es realitzin al Col·legi sortiran per la porteria principal, la del carrer Rosselló.
-  En cas de pluja les activitats esportives de pati es transformaran en activitats teòriques a les aules, per tant es mantindrà l’activitat.
-  Els alumnes es recullen en el vestíbul del Col·legi. Per al bon funcionament de les activitats en cap cas està permesa l’entrada dels pares a presenciar les classes o entrenaments. Al llarg del curs anirem organitzant diferents tipus de festivals, classes obertes, etc. perquè els pares pugueu veure els progressos fets pels vostres fills i filles.
-  Els alumnes de primària que realitzin qualsevol activitat a partir de les 17 h, no podran sortir de l’escola en acabar les classes. Per tant hauran d’anar directament a l’espai on es realitza l’activitat corresponent. En el cas que surtin del Col·legi no se’ls permetrà tornar a entrar.
-  Intenteu ser puntuals a l’hora de recollir els vostres fill/es, ja que el monitoratge té altres activitats a realitzar.
- En cap cas les famílies poden quedar-se als patis en acabar la jornada escolar. Heu de recollir els vostres fills i filles i, per garantir el bon funcionament de les activitats extraescolars, sortir del centre.
- Funcionament per als alumnes que van a dinar a casa:
o   Si fan l’activitat extraescolar de 13 a 14 h els pares recollireu els vostres fills/es a la consergeria del Col·legi.
o   Si fan l’activitat extraescolar de 14 a 15 h o de 14.30 a 15 h:
-  els alumnes de primària entraran sols des de la consergeria fins l’aula o espai assignat per fer l’activitat.
-  en el cas d’infantil, els pares us acomiadareu dels nens/es a la consergeria i un monitor o un conserge els pujarà fins a l’aula o espai assignat per desenvolupar l’activitat.
-     En el cas que un alumne de Primària o ESO s’incorpori al Col·legi en horari de mitja pensió els pares us haureu d’acomiadar d’ell/a a la consergeria. L’alumne/a entrarà sol fins l’espai corresponent (menjador o pati). Si l’alumne és d’infantil el servei de consergeria s’encarregarà de portar-lo al lloc corresponent (menjador o pati d’infantil). Si se l’ha de venir a recollir dins d’aquest horari el conserge s’encarregarà de localitzar l’alumne/a a través dels diferents coordinadors de la mitja pensió i podreu recollir-lo a la consergeria del Col·legi. No està permès l’accés dels pares al menjador, patis, aules o altres espais del Centre.
CONVIVÈNCIA I ACTITUDS
        Les activitats extraescolars són un servei que el Col·legi i la l‛Associació de Pares i Mares oferta a les famílies del centre. No són obligatòries, són activitats que les famílies trien voluntàriament. Això implica que aquestes activitats són tant importants com qualsevol altra activitat escolar, per tant el comportament dels nens i de les nenes ha de ser, en tot moment, l‛adequat i necessari per al correcte desenvolupament de les mateixes. Per aquest motiu s‛ha de tenir present que hi ha d‛haver una actitud positiva davant l‛activitat i un respecte als monitors/es, als companys/es, al material i a l‛espai utilitzat. Si els anteriors aspectes no es compleixen es perjudica el mateix alumne/a, als companys/es i al bon funcionament de l‛activitat. Per evitar que això succeeixi, si algun nen o nena té un comportament inadequat, el Cap SAE en el cas de les activitats que organitza el Col·legi i els delegats de cultura i esports, en les que organitza l’APMA, prendran les mesures que consideri oportunes per reconduir la situació. Això pot arribar a implicar una expulsió de l’alumne de l‛activitat, si després d‛informar al pares, per escrit i/o amb entrevista personal, i haver pres les mesures oportunes per solucionar el problema, no hi ha un canvi d‛actitud.
ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

        Tant el Col·legi com l’APMA estan adherits a una assegurança col∙lectiva d‛accidents per a tots els alumnes de l‛escola que els cobreix tant en horari lectiu com no lectiu en el cas d’estar inscrit a alguna activitat extraescolar o servei.

No hay comentarios:

Publicar un comentario